รายงานสถิติการจองลำดับที่ วันที่เริ่มจอง สิ้นสุดการจอง ช่วงเวลาที่จอง หัวข้อการอบรมฯ ห้องอบรมฯ หน่วยงาน เบอร์ติดต่อ สถานะ

@2019 ระบบจองห้องอบรมสัมมนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี