ตัวอย่างห้องอบรมคอมพิวเตอร์และห้องประชุมสัมมนา


@2019 ระบบจองห้องอบรมสัมมนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี